Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden voor consumenten die van toepassing zijn bij Vitility International BV, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 18050364.

 

Artikel 1. Toepassing

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvaarde orders en van zaken of diensten van Vitility International BV, hierna nader te noemen “leverancier”. Een verwijzing door de koper, hierna nader te noemer “consument”, naar eigen inkoop- en/of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze algemene voorwaarden, mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgesteld;

1.2.        De meest recente algemene voorwaarden staan vermeld op de website van leverancier en zijn leidend. Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd in de algemene voorwaarden die op de website worden weergegeven. De algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/of spelfouten;

1.3.        Alle genoemde prijzen in deze voorwaarden zijn inclusief BTW;

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1         Alle offertes en aanbiedingen door leverancier geschieden vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen na de datum van de offerte c.q. aanbieding geldig, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven.

2.2         De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.3         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de leverancier langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.4         Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier uitsluitend voor zover deze door hem schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd;

 

Artikel 3. Leveringen

3.1.        Voor alle reguliere orders geldt een indicatieve levertijd van 1 – 5 werkdagen.

Leverancier streeft er naar om bestellingen welke voór 15:00 uur zijn geplaatst nog dezelfde dag te verzenden. Tussen Kerst en Nieuw en de dag na Hemelvaart is ons bedrijf in de regel gesloten. Consument dient tijdens deze feestdagen rekening te houden met langere levertijden;

3.2.        De levertijd is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door de leverancier benodigde en/of bestelde materialen. Indien, buiten schuld van de leverancier, vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat de uitvoering benodigde en/of bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd;

3.3.        Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen met betrekking tot verlenging van de levertijd, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de toeleverancier ontstaat. Consument is in dergelijke gevallen verplicht aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van consument zijn medewerking te verlenen;

3.4.        Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor abusievelijk verkeerd opgegeven afleveradressen door consument. Eventuele hieruit voortkomende financiële consequenties komen voor rekening van consument;

 

Artikel 4.  Transport en verzekering

4.1.        Leverancier brengt voor iedere levering, met uitzondering van leveringen binnen Nederland die hoger zijn dan € 50,- incl. BTW, verzendkosten in rekening. De van toepassing zijnde verzendkosten worden op iedere (website)order apart vermeld. Voor zendingen buiten de EU geldt een toeslag voor de vereiste exportdocumenten. Ook deze toeslag worden op iedere (website)order apart vermeld;

4.2.        Bij express- en spoedleveringen op verzoek van consument, komen de meerkosten altijd voor rekening van de consument;

4.3.        Verzendkosten zijn onder bepaalde omstandigheden bij garantie en retour niet van toepassing. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 9 (Garantie) en artikel 10 (Retouren) van deze Algemene Voorwaarden;

4.4      Nadat het product is geleverd, draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mochten ontstaan, behoudens grove schuld of opzet die aantoonbaar aan de leverancier te wijten is;

4.5      Producten worden geleverd ex works (EXW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1         De door de leverancier opgegeven verkoopprijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief verzendkosten en exclusief eventuele exportdocumenten (in geval van export buiten de EU),   tegen op de datum van order geldende prijzen (behoudens voor zover niet anders is overeengekomen) en met inachtneming van de standaard geldigheid van de offerte c.q. aanbieding van 30 kalenderdagen.

 

Artikel 6. Eigendomsbehoud

6.1         Eigendom van het product gaat over op consument wanneer al het door de consument aan de  leverancier uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van

            eventueel verschuldigde rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan;

6.2      Consument kan geen rechten doen gelden op levering van het bestelde product of de bestelde producten totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan;

 

Artikel 7. Betaling

7.1         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling vooraf te geschieden;

7.2         In tegenstelling tot art. 7.1 heeft consument echter de mogelijkheid om achteraf te betalen via betaalmethode “Klarna Pay Later”. Voor deze betaalmethode worden extra kosten in rekening gebracht welke zichtbaar zijn op de (website)order. Indien consument gebruikt maakt van “Klarna Pay Later”, dan vervalt artikel 7.1;

7.3         Bij overschrijding van de in artikel 7.1. overeengekomen termijn, heeft de leverancier zonder    enige ingebrekestelling het recht de consument vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen    naar een percentage conform de wettelijk vastgestelde rente voor particuliere transacties;

7.4         Indien leverancier vorderingen ter incasso uit handen moet geven, nadat de consument conform de wetgeving is aangemaand en in gebreke is gesteld, kan het bedrag van de vordering worden verhoogd, waarbij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de consument komen tot het wettelijke toegestane bedrag voor invorderingskosten;

7.5         Verrekening is niet toegestaan;

7.6         Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de consument niet op;

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1         De aansprakelijkheid van de leverancier is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 9   (garantiebepalingen) van deze algemene voorwaarden omschreven garantieverplichtingen;

8.2         Behoudens aantoonbare grove schuld of opzet aan de zijde van leverancier, de toepasselijkheid van de  wettelijk bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8.1., is    alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals indirecte schade en schade als gevolg van    aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten;

8.3        Door leverancier wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voorkomende storingen, gebreken in het functioneren en   vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door derden op producten van leverancier zijn toegepast, tenzij deze derden in opdracht van leverancier werken;

 

Artikel 9. Garantie

9.1         De garantietermijn gaat in op de datum dat het product of de onderdelen hiervan, door leverancier aan de consument wordt geleverd;

9.2         Voor alle producten en onderdelen geldt de termijn die in de gebruikershandleiding door leverancier wordt beschreven, doch is ten minste gelijk aan de wettelijke garantietermijn.

In alle andere gevallen geldt de wettelijke garantietermijn.

9.3         Wanneer consument garantie claimt bij leverancier dient consument de (kopie)factuur van product of onderdeel hiervan, te overleggen aan leverancier;

9.4         Wanneer consument de bij artikel 9.3 genoemde documentatie niet kan overleggen vervalt het recht op garantie;

9.5         Om in aanmerking te komen voor garantie, dient consument het product of onderdeel hiervan zorgvuldig te behandelen. Indien op de meegeleverde gebruikershandleiding instructies staan t.a.v. behandeling en/of onderhoud, dan dient de consument deze instructies op te volgen.

9.6         Wanneer een product of onderdeel hiervan, welke door leverancier aan consument is geleverd, binnen de bij artikel 9.1 (garantietermijn) genoemde garantietermijn defect raakt, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolgde van een fabrieks- of materiaalfout, kan aanspraak worden gemaakt op garantie. De volgende procedure dient hierbij te worden gevolgd:

9.6.1         Leverancier dient, direct bij het constateren van het gebrek, door consument in kennis gesteld te worden door middel van het volledig invullen van het retourformulier welke te vinden is in onze webshop;

Klik hier om het retourformulier te downloaden

9.6.2         Leverancier beoordeelt op basis van het ingediende retourformulier of de garantieclaim terecht is. Zo nodig wordt contact opgenomen met consument voor aanvullende informatie;

9.6.3         Afhankelijk van de uitkomst van de bevindingen door leverancier kan worden bepaald of het defecte artikel naar hem dient te worden opgestuurd voor nader onderzoek. De garantieclaim wordt in dat geval pas weer in behandeling genomen totdat het defecte artikel bij leverancier is aangeleverd;

9.6.4         Zodra de leverancier heeft vastgesteld dat de garantieclaim van consument terecht is, wordt na overleg tussen consument en leverancier bepaald of consument een vervangend product of onderdeel hiervan wenst; een andere vergelijkbaar product wenst waarbij het verschil in prijs wordt verrekend, of dat consument geld terug ontvangt. De verzendkosten komen daarbij voor rekening van leverancier;

9.6.5         Wanneer garantie niet wordt toegekend, wordt dit gecommuniceerd met consument en kan leverancier een voorstel doen met betrekking tot kosten van vervangende onderdelen en/of kostenindicatie van reparatie. Het product of onderdeel hiervan wordt na akkoord van consument op kosten van consument gerepareerd en/of vervangen en op kosten van consument retour gestuurd. Consument heeft ook de mogelijkheid het product of onderdeel hiervan zonder reparatie retour te ontvangen, op kosten van consument;

9.7      Leverancier behoudt zich het recht voor om een vervangend artikel of een deel van het vervangend artikel te verzenden naar de consument, nadat het defecte artikel door leverancier is ontvangen;

9.8         De garantie is alleen van toepassing op de eerste eigenaar aan welke leverancier de producten of onderdelen hiervan heeft geleverd, en is derhalve niet overdraagbaar;

9.9        Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen geleden hebben door slijtage als een direct resultaat van een origineel   fabricage defect. Onder de garantie op producten of de onderdelen hiervan vallen bijvoorbeeld niet: gestoffeerde componenten zoals zit- en rugbekleding, armpolsters, kunststof delen zoals voetplaten, lak, coating en rubber delen zoals binnen- en buitenbanden;

9.10      Onder normale omstandigheden wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd en geen garantie toegekend door leverancier, wanneer de producten of onderdelen hiervan, naar de mening van consument, vervanging of reparatie nodig hebben als een direct resultaat van:

9.10.1     het niet onderhouden van de producten en de onderdelen hiervan, zoals aangegeven door de leverancier bij de onderhoudsvoorwaarden die genoemd worden in de gebruikershandleiding van het betreffende, of als de consument het product of onderdeel hiervan niet zorgvuldig heeft behandeld.

9.10.2     het niet gebruiken van gespecificeerde onderdelen;

9.10.3     het beschadigen van de producten of de onderdelen hiervan, o.a. door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;

9.10.4     het aanpassen van het product of de onderdelen hiervan, afwijkend van de fa-brieksspecificaties of reparaties die gedaan zijn vóórdat de leverancier gewaarschuwd is;

9.10.5     indien het product niet voorzien is van een origineel framelabel, zoals beschreven staat in de gebruikershandleiding;

9.11      Alle vervangen of gerepareerde producten of onderdelen hiervan, vallen onder dezelfde garantie voorwaarden als die van toepassing zijn op de totale garantietermijn van de betreffende productcategorie (zie artikel 9.2.);

9.12      Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld door consument, voor welke consequentiële of incidentele schade dan ook, indien het product of de onderdelen hiervan niet op de juiste manier worden gebruikt, onderhouden en/of gewijzigd worden, zoals in de gebruikershandleiding uitvoerig beschreven is; of, indien geen gebruikershandleiding is meegeleverd, naar de mening van leverancier aantoonbaar niet op de juiste manier wordt gebruikt, onderhouden en/of gewijzigd.

9.13      Indien er aanpassingen zijn doorgevoerd op de producten of onderdelen hiervan, welke van structurele invloed zijn op het product of de onderdelen hiervan, vervalt het recht op garantie volledig;

9.14      Indien consument het product anders gaat gebruiken dan naar redelijkerwijs mag worden verwacht of anders gaat gebruiken dan in de gebruikershandleiding is voorgeschreven, dient consument vooraf te overleggen met leverancier. Verzuimt consument dan kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie;

9.15      Wanneer bovengenoemde bepalingen geen uitkomst bieden in zaken, is de beslissing van de leverancier doorslaggevend;

 

Artikel 10. Retouren

In de volgende gevallen kunt u de goederen aan ons retourneren:
10.1     Het artikel voldoet niet aan hetgeen wij in onze webshop hebben getoond;
10.2     Er is een ander artikel geleverd dan u besteld heeft (foutieve levering);
10.3     Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout. Een beschadiging of fabricagefout dient binnen 24 uur na ontvangst aan ons te worden gemeld middels het retourformulier;
10.4     Herroepingsrecht;
10.5     Andere reden: mail ons naar sales@vitility.com of bel ons +31(0)135434687voordat u het artikel retourneert;
10.6     Retouren worden alleen in behandeling genomen indien deze zijn aangemeld middels het volledig ingevulde retourformulier;
Klik hier om het retourformulier te downloaden
10.7     De bestelling dient, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking geretourneerd te worden;
10.8     De bestelling dient voorzien te worden van een deugdelijke verpakking ter voorkoming van (extra) beschadiging tijdens het vervoer;
10.9     Er mogen geen stickers op de originele verpakking worden aangebracht;
10.10  De (kopie)factuur dient met de retourzending te worden meegezonden;
10.11  Verzegelde producten kunnen niet worden geretourneerd wanneer de verzegeling is verbroken;

11. Herroepingsrecht

11.1     U heeft het recht de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan op de hoogte stellen door middel van het invullen van ons retourformulier.

Klik hier om het retourformulier te downloaden

Het retourformulier is ook te vinden op onze website:  www.vitility.com  .

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na het invullen en verzenden van het retourformulier nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en binnen 14 dagen na invulling van het retourformulier en uiteraard de ontvangst van de goederen, van ons terug. Het retouradres staat vermeldt op het retourformulier;

11.2    Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht en slechts een deel van uw bestelling retour stuurt, dan worden de verzendkosten niet vergoed. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij gaan over tot terugbetaling zodra wij de goederen en het volledig ingevulde retourformulier hebben terugontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden. Ook in het geval u een deel van de bestelling retourneert, zijn de kosten voor retour van u thuis naar de leverancier voor uw rekening. Raadpleeg voor de exacte verzendkosten uw vervoerder;

11.3    Producten die speciaal volgens de specificaties van de consument gemaakt zijn, zijn uitgesloten  van het van het herroepingsrecht;

Artikel 12. Overmacht

12.1   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van de  leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk v erhindert, evenals voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, natuurrampen en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers;

 

Artikel 13. Reparaties

13.1    De leverancier voert in beginsel geen reparaties uit aan geleverde goederen;

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1      In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de   leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering geheel of ten  dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de  opschorting is de leverancier bevoegd, en aan het einde daarvan is hij verplicht, te kiezen voor  uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;

14.2      Indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor  hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende  overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de consument  niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, evenals in geval van  faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan  niet tot zekerheid, van het bedrijf van de consument, waaronder begrepen de overdracht van  een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de leverancier gerechtigd om zonder  ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk dezer  overeenkomsten op  te schorten, hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot  enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder  toekomende rechten;


Artikel 15. Klachten

15.1    Hoewel Vitility ernaar streeft om het aantal klachten tot nul te beperken, kan het in soms toch voorkomen dat u een probleem of een klacht heeft. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij consument om het probleem of de klacht aan ons kenbaar te maken via het klachtenformulier zodat wij deze snel en correct in behandeling kunnen nemen en onze service waar mogelijk kunnen verbeteren;

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden

Het klachtenformulier is ook te vinden op onze website:  www.vitility.com  .

15.2    Consument krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling;

15.3    Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op  http://ec.europa.eu/odr   . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie”;

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1    Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

16.2    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vitility International BV is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft;

16.3    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

16.4    Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen   onverminderd van kracht;

 

Artikel 17. Nietigheid

17.1    Het feit dat één of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig is/zijn of nietig wordt/worden verklaard, laat de toepasselijkheid van  deze algemene voorwaarden voor het overige onverlet;

 

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1    Wanneer bovengenoemde bepalingen geen uitkomst bieden in zaken, is de beslissing van de leverancier doorslaggevend. Daarbij zal leverancier handelen naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template