Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij Vitility International B.V.,

    gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 18050364

    Artikel 1. Toepassing

    1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvaarde orders en van zaken of diensten door Vitility International B.V., nader te noemen leverancier. Een verwijzing door de wederverkoper, nader te noemer afnemer, naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze algemene voorwaarden, mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgesteld;

    1.2. De meest recente algemene voorwaarden staan vermeld op de website van leverancier en zijn leidend. Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden worden doorgevoerd in de algemene voorwaarden die op de website worden weergegeven. De algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/ofspelfouten;

    1.3. Alle genoemde prijzen in deze voorwaarden zijn exclusief BTW.

     

    Artikel 2. Overeenkomst

    2.1. Door leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de 

    2.2. overeenkomst door de leverancier onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren;

    2.3. Elke order wordt middels een schriftelijke orderbevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging;

    2.4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier uitsluitend voor zover deze door hem schriftelijk zijn vastgelegd enbevestigd.

     

    Artikel 3. Leveringen

    3.1. Voor alle reguliere orders geldt een indicatieve levertijd van 3 – 5 werkdagen. Voor orders waarbij er sprake is van het gebruik van polsters en/of aanpassingen geldt een levertijd van tien werkdagen;

    3.2. De levertijd is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door de leverancierbenodigde en/of bestelde materialen. Indien, buiten schuld van de leverancier, vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat de uitvoering benodigde en/of bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd;

    3.3. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat, ten gevolge van het niet voldoen aan afspraken die leveranciers van de leverancier met leverancier maakt, aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of de van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;

     

    Artikel 4. Transport en verzekering

    4.1. Leverancier brengt voor iedere levering, met uitzondering van leveringen binnen Nederland die hoger zijn dan € 150,- excl. BTW, verzendkosten in rekening. De standaard verzendkosten worden op iedere, bij order horende factuur, vermeld. Indien anders dan standaard, zal op basis van nacalculatie nabelast worden. De standaard tarieven staan vermeld op onzewebsite.

    4.2. Bij express leveringen komen de meerkosten voor rekening van deafnemer;

    4.3. Verzendkosten zijn onder bepaalde omstandigheden bij garantie en retour niet van toepassing. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de specifieke ‘Garantie Voorwaarden’ en/of ‘Retour Voorwaarden’;

    4.4. Het product geldt als geleverd wanneer door de ontvanger van het geleverde de

    4.5. (digitale)vrachtbrief/pakbon is getekend. Nadat het product als geleverd geldt, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mochten ontstaan, behoudens grove schuld of opzet aan de leverancier te wijten is. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de leverancier gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de afnemer in rekening te brengen. De standaard AVC transportverzekering is alleen in het factuurbedrag inbegrepen bij leveringen franco huis.

     

    Artikel 5. Consignatie

    Consignatie van goederen is alleen bij overeenkomst mogelijk die gesloten zal worden tussen de toeleverancier en de afnemer.

     

    Artikel 6. Prijzen

    6.1. De door de leverancier opgegeven verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering geldende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis, mits er een factuurbedrag binnen Nederland hoger dan € 150,- (exclusief BTW, verpakkings-, verzend-, montage- en installatiekosten) geldt, tegen op de datum van order geldende kostprijzen (behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald);

    6.2. De door de leverancier opgegeven retail verkoopprijzen dienen te worden gezien als richtlijn voor marktconforme prijsstelling. De leverancier behoudt zich het recht voor om afnemers hierop aan te spreken indien sprake is van concurrentieverstorende afwijkingen.

    6.3. De leverancier heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede wordt verstaan: verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, evenals een totstandkoming van de overeenkomst, aan de afnemer door te berekenen. Indien de afnemer niet binnen vijf werkdagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uitgegaan dat de afnemer hiermee akkoord gaat.

     

    Artikel 7. Copyright

    Alle informatie die wordt verstrekt door leverancier (zoals, promotiemateriaal, informatie op de website van leverancier, toegestuurde voorwaarden, handleidingen, prijslijsten) en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij leverancier. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van leverancier is het niet toegestaan deze informatie of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

     

    Artikel 8. Eigendomsbehoud

    8.1. Eigendom van het product gaat over op afnemer wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.

     

    Artikel 9. Betaling

    9.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling vooraf te geschieden;

    9.2. Bij overschrijding van de in artikel 9.1. overeengekomen termijn, heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage conform de wettelijk vastgestelde rente voor handelstransacties;

    9.3. Indien leverancier vorderingen ter incasso uit handen moet geven, kan het bedrag van de vordering worden verhoogd, waarbij de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de afnemer komen tot het daarvoor door leverancier betaalde of verschuldigde bedrag. (Inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van eigendommen van leverancier);

    9.4. Verrekening is niet toegestaan;

    9.5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer nietop;

    9.6. Wordt de levering van goederen buiten de schuld van leverancier vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan schriftelijk zijn vastgelegd.

     

    Artikel 10. Aansprakelijkheid

    10.1. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 (garantiebepalingen) van deze algemene voorwaarden omschrevengarantieverplichtingen;

    10.2. Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van leverancier, de toepasselijkheid van de wettelijk bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10.1., is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten;

    10.3. Door leverancier wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voorkomende storingen, gebreken in het functioneren dan vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door derden op producten van leverancier zijn toegepast, tenzij deze derden in opdracht van leverancier werken;

    10.4. De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

     

    Artikel 11. Garantie en/of retourzendingen (reclamering)

    11.1. Wanneer een product of onderdeel hiervan, welke door leverancier aan afnemer is geleverd, binnen de in de garantie voorwaarden genoemde garantietermijn defect raakt, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolgde van een fabrieks- of materiaalfout, en het product in het bezit is van de eerste eigenaar, kan aanspraak worden gemaakt op garantie;

    11.2. Voor uitgebreide garantie voorwaarden wordt doorverwezen naar ‘GarantieVoorwaarden’;

    11.3. Afnemer dient binnen zeven dagen na ontvangst van de levering alle geleverde producten te controleren op onjuistheden en/of beschadigingen. Wanneer er onjuistheden en/of beschadigingen worden geconstateerd dient de in de retour voorwaarden genoemde procedure opgevolgd te worden;

    11.4. Voor uitgebreide retour voorwaarden wordt doorverwezen naar ‘Retour Voorwaarden’.

     

    Artikel 12. Overmacht

    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, natuurrampen en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

     

    Artikel 13. Reparaties

    De leverancier voert in beginsel geen reparaties uit van geleverde goederen;

     

    Artikel 14. Opschorting en ontbinding

    14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd, en aan het einde daarvan is hij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;

    14.2. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid, van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten;

    14.3. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd, en aan het einde daarvan is hij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

     

    Artikel 15. Geschillen

    15.1. Behoudens de toepasselijkheid van artikel 15.2. van deze algemene voorwaarden en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van leverancier geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter;

    15.2. Voor zover de in artikel 15.1. omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute Competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

     

    Artikel 16. Toepasselijk recht

    Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk der

    Nederlanden in Europa.

     

    Artikel 17. Nietigheid

    Het feit dat één of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing niet zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden voor het overige onverlet.

    Artikel 18. Overige bepalingen

    Wanneer bovengenoemde bepalingen geen uitkomst bieden in zaken, is de beslissing van de leverancier doorslaggevend.